Verenigingsfokreglement

1.

 

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

1.5

 

 

1.6

 

 

 

2.

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

2.3

 

 

2.4

 

 

 

 

NB 1

 

 

NB 2

 

2.5

 

 

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

 

 

 

 

2.8

 

2.8.1

 

2.8.2

 

2.8.3

 

 

2.8.4

 

2.9

 

 

 

 

 

3.

 

3.1

 

3.2

 

3.3

 

3.4

 

3.5

 

 

4.

 

4.1

 

 

 

 

4.2

 

 

 

4.2.1

 

 

 

4.2.2

 

 

 

4.2.3

 

 

 

 

4.2.4

 

4.2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

 

 

4.3.1

 

 

 

4.3.2

 

4.3.3

 

 

4.3.4

 

4.3.5

 

 

4.3.6

 

 

 

 

 

 

4.3.7

 

4.4

 

 

4.4.1

 

 

5.

 

5.1

 

 

5.2

 

 

 

6.

 

6.1

 

 

7.

 

7.1.1

 

 

 

7.1.2

 

7.1.3

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4

 

 

7.1.5

 

 

7.2

 

 

8.

 

8.1

 

 

 

 

8.2

 

 

 

8.3

 

 

 

9.

 

9.1

 

 

9.2

 

 

9.3

 

 

 

9.4

 

 

9.5

 

 

 

 

10.

 

10.1

 

 

 

ALGEMEEN

 

Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Golden Retriever zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 6 oktober 2015. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de Golden Retriever Vereniging.

 

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de Golden Retriever Vereniging voor de Golden Retriever, woonachtig in Nederland.

 

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte e zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hierin in gebreke blijft.

 

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

 

 

FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging

 

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen ui één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1I KR)

 

Naast bovengenoemde verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

* Halfbroer / Halfzus

 

Herhaalcombinaties

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

 

Minimum leeftijd reu

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

 

Aantal dekkingen

De reu mag maximaal n.v.t. geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten in Nederland met een totaal van maximum n.v.t. geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

 

In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

 

Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.

 

Cryptorchide en monorchide

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

 

Gebruik buitenlandse dekreuen

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken, dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

 

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;

 

b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.

 

Kunstmatige Inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen)

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. Deze dekreu dient wel te voldoen aan de minimale eisen zoals HD en ED.

 

Dek- en geboorteberichten

 

De fokker is verplicht om de dekking binnen 21 dagen door te geven aan de GRV.

 

De fokker is verplicht om de geboorte binnen 10 dagen door te geven aan de GRV.

 

De fokker is verplicht om binnen één maand na afgifte van de stamboom, de kopieën van de eigendomsgegevens door te geven aan de GRV. Hiermee stelt de fokker de GRV in staat om nakomelingenonderzoek te doen (bijvoorbeeld enquête).

 

Alle nesten worden vermeld op de Website van de GRV.

 

Afdracht per nest aan de vereniging

Alle bij de vereniging aangesloten fokkers die onder NHSB nummer fokken, dragen een bedrag af aan de rasvereniging per nest. Dit bedrag is door de leden op de ALV goedgekeurd. De afdracht dient binnen 21 dagen na de geboorte van het nest aan de GRV overgemaakt te worden. Dit punt, 2.9, wordt toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement van de GRV.

 

 

WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

 

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 20 maanden heeft bereikt.

 

Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

 

Een teef waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

 

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar 4e nest is geboren.

 

Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

 

 

GEZONDHEIDSREGELS

 

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:

Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD-onderzoek, ED-onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

 

Verplicht screeningsonderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 

Heupdysplasie:

Beide ouderdieren dienen op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel te zijn beoordeeld op heupdysplasie, door middel van röntgenfoto's, volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW).

 

Elleboogdysplasie:

Beide ouderdieren dienen op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel te zijn beoordeeld op elleboogdysplasie, door middel van röntgenfoto's, volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW).

 

Erfelijke oogafwijkingen:

Beide ouderdieren beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 12 maanden op de dag van de dekking, en verkregen op een leeftijd van 12 maanden of ouder). Verder is het niet nodig om de dekreu na zijn 7e levensjaar (tot 8 jaar) nog te testen, de laatste ooguitslag blijft dan geldig.

 

Als peildatum waarop aan de gezondheidseisen moet zijn voldaan geldt de datum waarop de dekking plaats vindt.

 

Verder adviseert de GRV alle ouderdieren voor de dekking, middels DNA-onderzoek, te laten onderzoeken op:

* Ichthyose

* GR_PRA1

* GR_PRA2

 

(DNA onderzoek) - Nakomelingen van ouders die beide vrijwillig DNA getest zijn en beide vrij zijn bevonden, zijn per definitie vrij door vererving, waardoor een vrijwillige test achterwege kan blijven. De 2e en volgende generaties zijn echter niet meer vrij door vererving, zodat een DNA test weer wordt geadviseerd.

 

Aandoeningen:

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet meer worden gefokt.

 

HD-D en HD-E (beoordeling HD-röntgenopnamen).

Voor fokdieren, ingeschreven en woonachtig in het Verenigd Koninkrijk is de hipscore van meer dan 18 per heup of totaal 25 breed average (BVA) van toepassing.

 

De combinatie van ouderdieren met HD-C x HD-C (beoordeling HD-röntgenopnamen).

 

ED Graad 2 of ED Graad 3.

Deze eis geldt niet voor ouderdieren die geboren zijn voor 1 juli 2010.

 

De combinatie van ouderdieren ED graad 1, waarvan niet minstens één van de ouderdieren ED 0-0 heeft.

 

Cataract, PRA, Ectropion en Entropion, volgens het ECVO-formulier.

Glaucoom op basis van specialistisch onderzoek.

 

De combinatie van ouderdieren waarvan niet minstens één van de ouderdieren vrij is op het ECVO oogformulier van:

* Membrana Pupillaris Persistens (MPP)

* Retina Dysplasie (RD)

* Distichiasis / Ectopische Cilie

 

Een ouderdier met een van bovengenoemde afwijkingen, genoemd in artikel 4.3.6, mag maximaal 2 maal ingezet worden voor de fokkerij.

 

Epilepsie (veterinair onderzoek).

 

Diskwalificerende fouten:

Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

 

Monorchide/cryptorchide reuen, al dan niet geopereerd/gecorrigeerd.

 

 

GEDRAGSREGELS

 

Karaktereisen:

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard staan beschreven.

 

Verplichte gedragstest:

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

 

 

WERKGESCHIKTHEID

 

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

 

 

EXTERIEURREGELS

 

Kwalificatie:

Beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde CAC- en/of CACIB-expositie en daar minimaal de kwalificatie Uitmuntend op elke expositie hebben behaald.

 

Voor ouderdieren geboren na 01-01-2016 is minimaal 1 kwalificatie Uitmuntend op de Clubshow van de GRV nodig.

 

Of een ouderdier moet minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde CAC- en/of CACIB-expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed hebben behaald.

 

Voor ouderdieren geboren na 01-01-2016 is minimaal 1 kwalificatie Zeer Goed op de Clubshow van de GRV nodig.

 

Een combinatie van een ouderdier met een kwalificatie Zeer Goed is alleen toegestaan met een ouderdier met de kwalificatie Uitmuntend, mits beide ouderdieren vrij zijn van de genoemde afwijkingen in artikel 4.3.1. t/m 4.3.7.

 

Of een ouderdier moet 2 keer minimaal een C-jachtdiploma hebben behaald op een KNJV-wedstrijd of een diplomadag van een erkende retrieververeniging.

 

Of een ouderdier moet minimaal een veldwerkkwalificatie Zeer Goed hebben behaald, op een (inter)nationale veldwedstrijd, in een door de FCI erkend land en afgegeven door een FCI erkende instantie in dat land.

 

Fokgeschiktheidskeuring: zijn niet van toepassing

 

 

REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

 

Ontwormen en enten:

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare, veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

 

Aflevering pups:

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

 

De fokker is verplicht leden van het bestuur van de GRV toegang te verlenen tot het nest, indien het vermoeden bestaat dat de fokker niet voldoet aan het VFR en de Code van Ethiek.

 

 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef, gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

 

Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

 

In bijzondere gevallen kan het bestuur met betrekking tot het VFR bepaalde combinaties toestaan die niet voldoen aan het VFR. Indien de belangen van het ras daarmee worden gediend en nadat de fokker hiertoe een aanvraag bij het bestuur heeft ingediend. Dat besluit wordt met redenen omkleed naar de leden gecommuniceerd.

 

Het is een fokker niet toegestaan bij de verkoop van pups door middel van media gebruik te maken van de naam van de GRV zonder toestemming van het bestuur van de GRV.

 

Het is niet toegestaan om complete nesten stamboomloze pups te fokken. Indien er bij uitzondering, en met goede redenen (bij bestuur van de GRV bekend) voor één of enkele pups uit een nest geen stamboom worden aangevraagd, dan dienen deze pups wel geïdentificeerd te zijn door de Raad van Beheer.

 

 

INWERKINGTREDING

 

Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op ... om ... uur, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII.5+6 KR.

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Golden Retriever Vereniging op 6 oktober 2015


Contact

Algemene Rasinfo & Pupinfo

 

Eloy v. Markus

Oosterdiep WZ 198

7881 GW  Emmer-Compascuum

Tel.06-28398044

rasinfo@goldenretrieververeniging.nl

 

 


Secretariaat

 

Anita Roseboom

Kastanjelaan 10

3297 BB  Puttershoek

Tel. 06-13764366

secretaris@goldenretrieververeniging.nl

De Golden Retriever Vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging in Nederland. Via deze website proberen wij alle liefhebbers van het ras op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent ons ras en onze club. Bijvoorbeeld m.b.t. gezondheid, showresultaten en informatie over fokkers, pups en kennels.