AGV versie 1.0 datum 30 mei 2018


PRIVACYVERKLARING VAN DE GOLDEN RETRIEVER VERENIGING
Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Golden Retriever Vereniging (hierna “GRV”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van GRV, geen lid bent, maar inschrijft voor een door GRV georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan GRV verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Golden Retriever Vereniging", Kastanjelaan 10, 3297 BB Puttershoek, KvK nummer , emailadres secretaris@goldenretrieververeniging.nl, website https://www.goldenretrieververeniging.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@ goldenretrieververeniging.nl.


2. Welke gegevens verwerkt GRV?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door GRV verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer d) naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Golden Retriever(s) e) uitslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, (kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in onze nieuwsbrief en op onze website f) resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Golden Retriever(s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website g) foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in onze nieuwsbrief en op onze website.
3. Met welk doel verwerkt GRV deze persoonsgegevens?
GRV verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van GRV,
AGV versie 1.0 datum 30 mei 2018
alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Golden Retriever(s);
3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
4. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar je ervaringen met GRV en u te informeren over de ontwikkelingen van GRV.
5. GRV gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar nieuwsbrief en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van GRV. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk door middel van het sturen van een mail naar de ledenadministratie@ goldenretrieververeniging.nl.


4. Bewaartermijnen
GRV verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit GRV volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.


5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft GRV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
2. Indien GRV voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft GRV als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.


6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
GRV verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:
 Per 1 maart van elk kalanderjaar de NAW-gegevens van de leden van GRV aan de koepelorganisatie, waarbij GRV is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 Zes keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van GRV aan de samensteller/drukker van de nieuwsbrief, die zorgdraagt voor het opmaken en eventueel verzenden van de nieuwsbrief aan de leden, adverteerders en relaties van GRV;
 (potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door GRV georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan GRV en de betaling wordt door GRV geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door GRV ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en GRV een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als GRV verwerkt worden.
AGV versie 1.0 datum 30 mei 2018


7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
1. Via de secretaris@ goldenretrieververeniging.nl van de GRV kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. GRV zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris@ goldenretrieververeniging.nl).
3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop GRV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@ goldenretrieververeniging.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.


8. Gegevens van websitebezoek
Op de site gebruiken wij Google Analytics en Google Analytics-cookies om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd).


9. Beveiligde verbinding
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.


10. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 30 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.goldenretrieververeniging.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.


Cookieverklaring van de Golden Retriever Vereniging
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Google Analytics
AGV versie 1.0 datum 30 mei 2018
Op de site gebruiken wij Google Analytics en Google Analytics-cookies om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd).
Sociale deelknoppen
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Bekijk de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze privacyverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van de browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Download
PDF Privacy verklaring
Privacyverklaring van vereniging GRV.pdf
Adobe Acrobat document 65.5 KB

Contact

Algemene Rasinfo & Pupinfo

Ellen Zwarteveld    06-44245238 (geen whatsapp)

Eloy v. Markus       06-28398044

rasinfo@goldenretrieververeniging.nl

 

 


De Golden Retriever Vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging in Nederland. Via deze website proberen wij alle liefhebbers van het ras op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent ons ras en onze club. Bijvoorbeeld m.b.t. gezondheid, showresultaten en informatie over fokkers, pups en kennels.